A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Липовицький ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Липовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблено відповідно до вимог (статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу.

2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти базується на таких принципах:

- відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

-відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

- відкритості  інформації  на  всіх  етапах  забезпечення  якості  та  прозорості  процедур  системи забезпечення якості освітньої діяльності.

3. Метою формування та функціонування ВСЯО є:

          - гарантування закладом якості освіти (підготовка випускників);

- формування довіри здобувачів освіти та їх батьків до закладу;

- постійне та послідовне підвищення якості освіти;

- якість цілезабезпечення (освітніх стандартів і програм);

-  якість матеріально-технічного та дидактико-методичного забезпечення;

-  якість організації та реалізації освітніх технологій;

-  якість кадрового потенціалу;

-  якість змісту освіти (освітніх програм);

-  якість управління.

4.Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

        - педагогічні працівники;

        - здобувачі освіти та їх батьки;

       - засновник;

       - органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

       - громадськість.

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

     - показники результативності навчання здобувачів освіти;

     - відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам державної підсумкової атестації (9 клас), державної підсумкової атестації у формі ЗНО (11 клас);

    - рівень формування компетентностей учнів в умовах НУШ;

    - ріст кадрового потенціалу.

6. Забезпечення якості освіти в ЛиповицькійЗОШ І – ІІІ ступенів передбачає здійснення таких процедур та заходів:

      -  удосконалення планування освітньої діяльності;

      - підвищення якості знань здобувачів освіти;

      - посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників; 

      - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

      - розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

     - забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;

     - створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Процедури та заходи з реалізації внутрішньої системи якості освіти можуть розроблятися на рік.

7. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

7.1.Зміст ВСЯО формується та реалізується закладу за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

7.2.Напрям «Освітнє середовище» відображає показники забезпечення:

      - відкритого та дружнього до дитини простору,в якому учні почуваються вмотивованими, потрібними й вислуханими

      - адаптативності школи до потреб усіх здобувачів освіти, включаючи дітей з особливими освітніми потребами;

- формування в учнів навички здорового способу життя, та сприяння розвитку відчуття соціальної приналежності.

7.3. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії.

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів.

 

7.4.У напрямі«Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання»визначені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.

Оцінювання  результатів  навчання  здійснюється  відповідно до:

- Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1009;

-   Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 року № 329

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне),  державна підсумкова атестація.

У Липовицькій ЗОШ І – ІІІ ступенів використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається навчальною програмою.

Тематична перевірка у 2-4 класах здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу.

Тематична оцінка у 5-11-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Підсумкова перевірка у 2-3класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі – тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (з навчальних предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України для ДПА).

Тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу (2-4 класи). У разі, коли тему/розділ розраховано на велику кількість годин, її/його розподіляють на логічно завершені частини – підтеми/підрозділи. Якщо ж програмова тема/розділ невелика/ий за обсягом, то її/його об’єднують з однією або кількома наступними темами/розділами.

Контрольні роботи з будь-якого предмета в початкових класах проводять на другому або третьому уроці за розкладом у середині робочого тижня (бажано – вівторок, середа), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано проводити їх у вівторок і четвер). Орієнтовна тривалість виконання роботи становить у другому класі близько 30 хв., у третьому й четвертому класах – близько 35 хв.

Тематична перевірка навчальних досягнень учнів (контрольні роботи) з предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Інформатика» не проводиться.

Поточне оцінювання здійснюється за результатами поточної перевірки – усного опитування учнів на уроці, виконання письмових робіт (класної роботи, зокрема самостійної, практичної роботи тощо). Воно передбачає вербальну оцінку або оцінку в балах на основі Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Поточна оцінка за письмову роботу чи усне опитування виставляється у разі достатнього для співвіднесення з критеріями оцінювання обсягу виконаних учнем/ученицею завдань. Фрагментарні усні відповіді учнів на уроці в балах не оцінюються.

Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.

Окрім зазначених вище форм контролю, у Липовицькій ЗОШ І – ІІІ ступенів здійснюються такі організаційні заходи щодо забезпечення якості освітнього процесу:

- проведення вхідного контролю  знань здобувачів освіти (діагностичні контрольні роботи) на початку навчального року з предметів:українська мова, математика (4 – 11 класи), фізика, хімія, географія (8 – 11 кл.), біологія (7 – 11 кл.);

- адміністративні контрольні роботи за підсумками освітньої діяльності у семестрах, навчальному році.

Результати навчання здобувачів освіти за 1 – й клас зазначаються в Свідоцтві досягнень, яке складається з двох частин: перша – характеристика особистих досягнень учнів, друга – оцінювання предметних компетентностей;  результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальноїсередньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Процедура та вимоги до поточного та підсумкового контролю відповідають орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, визначених Міністерством освіти і науки України.

Числові індикатори показників якості освітнього процесу.

- моніторинг навчальних досягнень по класах та предметах;

- результати ДПА, ЗНО;

- кількість відзнаки, медалістів;

- учасники переможці: МАН, олімпіади, конкурси

7.5.«Управління закладом освіти»

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи. Для цього застосовують моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.

Управління процесом забезпечення якості освіти в Липовицькій ЗОШ І – ІІІ ступенів забезпечується  внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.

Процедура управління процесом забезпечення якості освіти включає:

- ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на окремих етапах та у цілому;

- формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік тощо);

- визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу освіти);

- визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;

- удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.

Відповідальні  за  впровадження  та  вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності є педагогічні  працівники, методичні об’єднання , педагогічна рада закладу освіти, директор (заступник директора з навчально-виховної роботи) шляхом узгодженості (координації) діяльності щодо забезпечення необхідного рівня якості освітнього процесу.

З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:

  • виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (завуч з якості, координатор програм, керівник методоб’єднання, аналітична група тощо);
  • проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних працівників школи навичкам роботи щодо забезпечення якості освітнього процесу, підвищення оцінної культури педагогів;
  • розширенні зв'язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими організаціями, що спеціалізуються на рішенні проблем управління якістю освіти.

Критерії ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової, використання альтернативних програм (Інтелект, Росток, ВЛАСНА);

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

Числові індикатори показників якості управлінської діяльності:

- кількість заходів внутрішнього контролю;

- іміджеві заходи(семінари, тренінги різних рівнів);

- звернення, реагування на них;

-працевлаштування , вступи, ЗНО.

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора